Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:

BOUWSERVICE TELMAN

BIJVANK 57  7681 ZB VROOMSHOOP

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • Wederpartij: de koper en/of opdrachtgever;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, mededeling, aanvaarding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een wederpartij waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door het plaatsen van een opdracht stemt de wederpartij uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook wanneer de voorwaarden van de wederpartij anders zouden luiden. Bestellingen en opdrachten van de wederpartij gelden als zijn erkenning en aanvaarding van deze leveringsvoorwaarden met gelijktijdige algehele buiten effectstelling van eventuele algemene- en/of bijzondere inkoopcondities van de wederpartij.
 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 1. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en wederpartij slechts tussen partijen gelden, indien en voor zover zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.
 1. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en wederpartij zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 1. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 1. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 1. Alle gegevens vermeldt in de catalogi, documentatie(-s) etc. zijn indicatief. Wijzigingen in uitvoering, kleur, gewicht, omschrijving, illustraties etc. dienen beschouwd te worden als modificaties ter verbetering van het product en kunnen zonder voorafgaande melding aan wederpartij aangepast worden.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 1. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 1. Wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan wederpartij toerekenbaar is.
 1. Eerst door de schriftelijke orderbevestiging van gebruiker komt een overeenkomst tot stand. Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan de factuur voor de schriftelijke orderbevestiging in de plaats treden. Gebruiker is gerechtigd orders en/of opdrachten tot levering niet te accepteren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 5 LEVERING

Artikel 5.1 Levering

 1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
 1. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 1. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.
 1. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Het risico van transport vindt steeds plaats voor rekening van wederpartij.
 1. Indien gebruiker gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 1. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
 1. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 1. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
 • Door in ontvangstneming van de goederen, ook indien deze door of namens de wederpartij worden afgehaald.
 • Bij overdracht van de goederen aan een derde c.q. vervoerder, indien de goederen door diens tussenkomst worden vervoerd.
 • Door de goederen eenmaal aan de wederpartij aan te bieden.

 

Artikel 5.2 Verpakking en emballage

 1. Voorzover van kracht is gebruiker gerechtigd kosten voortvloeiend uit de verplichte uitvoering van het Besluit Verpakkingen door te berekenen aan wederpartij.

 

Artikel 5.3 Monsters en modellen

 1. Is aan de wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 1. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 5.4 Onderzoek, reclames

 1. Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 1. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
 1. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven. Geschiedt dit toch zonder toestemming van gebruiker dan is zowel de verzending en opslag na aankomst voor rekening en risico van wederpartij.

 

Artikel 5.5 Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien gebruiker met de wederpartij een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.
 1. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 6 DIENSTVERLENING

Artikel 6.1 Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
A. de gebruiker tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met de gebruiker indien hij dit nodig acht;
B. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
C. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;
D. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.;
E. de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;
F. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval.

2. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de plaats, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

3. De kosten van de benodigde energie, zoals elektriciteit, gas en water e.d., zijn voor rekening van de wederpartij.

4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

5. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

6. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de gebruiker of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door de gebruiker uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.

7. Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet is de gebruiker gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
Artikel 6.2 Meer- en Minderwerk

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.

2. Indien de wederpartij toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst, zal de gebruiker de wederpartij altijd en tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging als gevolg van het meerwerk, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
A. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;
B. indien de bedragen van stelposten zich wijzigen;
C. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen;
D. in gevallen als in deze voorwaarden is bepaald.

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aanneemsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:
A. het aanschaffen van materialen;
B. het aanschaffen van materialen en het verwerken daarvan;
C. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de wederpartij nader moeten worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de aan de gebruiker berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een vergoeding van 10%.

6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van materialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aanneemsom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter wel worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die materialen wordt verrekend voor zover deze door de invulling die alsdan aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de gebruiker redelijkerwijs rekening had moeten houden.

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van materialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aanneemsom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

 

Artikel 6.3 Voortgang, Uitvoering werkzaamheden

1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

2. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen gederfd arbeidsloon en voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.

3. Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan de gebruiker te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient de gebruiker hierover met de wederpartij in overleg te treden.

4. Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid van dit artikel door de gebruiker is nageleefd, en vervolgens tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt dat deze redelijkerwijs onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden. De gebruiker wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.

5. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien.

7. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

8. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

9. De gebruiker is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen in verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen.

10. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is.

11. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de gebruiker met ingang van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

12. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor rekening van de gebruiker.

13. De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen, voor zover de gebruiker deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

14. De gebruiker vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan (grove) nalatigheid of opzet, van de gebruiker, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
Artikel 6.4 Opneming en Goedkeuring

1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de gebruiker voltooid zal zijn, nodigt de gebruiker de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwezigheid van de gebruiker en strekt ertoe, te constateren of de gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan de gebruiker binnen 5 werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. Indien het werk is goedgekeurd met vermelding van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken als bedoeld in lid 7 van dit artikel, in geval van afkeuring met vermelding van de gebreken, die de reden van afkeuring vormen.

3. Wordt niet binnen 5 werkdagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, door de gebruiker ontvangen, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de opneming te zijn goedgekeurd.

4. De wederpartij dient de gebruiker de gelegenheid te geven om de in het vorige lid van dit artikel door de wederpartij opgegeven gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.

5. Geschiedt de opneming niet binnen 5 werkdagen na de in lid 1 van dit artikel bedoelde dag, dan kan de gebruiker bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging een nieuw verzoek het werk binnen 5 werkdagen op te nemen, aan de wederpartij richten, met verzoek het werk binnen 5 werkdagen op te nemen. Voldoet de wederpartij niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de in lid 1 van dit artikel bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek, dan is het in lid 2 en 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

6. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

7. Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

8. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
Artikel 6.5 Oplevering en Onderhoudstermijn

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 6.4 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

2. De gebruiker is verplicht de in lid 7 van artikel 6.4 bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 1 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor rekening van de gebruiker komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.
Artikel 6.6 Schorsing, Beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die de gebruiker ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die de gebruiker tengevolge van de schorsing lijdt, dient aan de gebruiker te worden vergoed.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de gebruiker, mits de gebruiker de wederpartij tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de gebruiker bovendien vorderen, dat aan de gebruiker een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de gebruiker betaalde bouwmaterialen.

4. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 (één) maand duurt, is de gebruiker bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid van dit artikel te worden afgerekend.

5. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De gebruiker heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die de gebruiker als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De gebruiker zendt de wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en Garantie

1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.

2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.

4. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

8. Daar toepassingen van geleverde goederen buiten controle van gebruiker staat kan geen enkele verantwoording/aansprakelijkheid aanvaard worden voor resultaten en/of gevolgen. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van geleverde goederen voor elke individuele toepassing door de wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van opslag, transport, gebruik of toepassing. De door gebruiker verstrekte adviezen zijn slechts indicatief. Te allen tijde dient wederpartij zelf, voor  ingebruikname, de beoogde toepassing en resultaten te testen op daadwerkelijke geschiktheid.

9. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
10. De gebruiker is verplicht bij het ingaan of het uitvoeren van de overeenkomst de wederpartij te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht c.q. voor gebreken in en/of ongeschiktheid van de namens en/of door de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en/of gegevens (zoals bijvoorbeeld constructies, werkwijzen, bodemgesteldheid, orders, bouwmaterialen, hulpmiddelen e.d.), voor zover de gebruiker deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

11. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

12 A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

12 B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.

13. Indien door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen de gebruiker en wederpartij gelden.
14. Garantie op een reparatie vervalt twee maanden na de datum waarop de reparatie is uitgevoerd. De garantie op een reparatie betreft enkel hetgeen door de gebruiker is gerepareerd en ziet uitdrukkelijk niet op andere onderdelen.

15. In geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

16. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (zaken dienen in de originele verpakking te worden opgeslagen) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
B. voormelde schade is ontstaan door gebreken in en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de wederpartij, daaronder begrepen de grond waarop de wederpartij een werk laat uitvoeren, alsmede fouten, onjuistheden of onvolledigheden in door de wederpartij verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken, uitvoeringsvoorschriften e.d.;
C. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker;
D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde werk heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

17. wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is;

18. wanneer geen aankoopfactuur overlegd kan worden;

19. wanneer serieplaat of garantiezegel verwijderd is;

20. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

 

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 1. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de wederpartij hierover tevoren inlichten.
 1. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 1. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 Betaling

 

 1. Betaling dient á contant te geschieden, tenzij met wederpartij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien betaling van geleverde goederen en/of diensten op rekening is overeengekomen dient de betaling te geschieden strikt binnen de op de factuur genoemde termijn vanaf factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Betalingskortingen zijn niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk met gebruiker een betalingskorting schriftelijk is overeengekomen.
 1. Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Voor het intreden van dit verzuim zullen sommatie noch ingebrekestelling vereist zijn. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Blijft wederpartij na schriftelijke aanmaning tot betaling in gebreke dan worden – onverminderd enig ander aan gebruiker toekomend recht – alle bij gebruiker openstaande vorderingen direct opeisbaar.
 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 1. Gebruiker heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
  Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 1. Gebruiker heeft het recht voor iedere levering of deellevering van het voorgaande bepaalde af te wijken door contante betaling van de wederpartij te eisen, waaronder ook kan worden verstaan betaling onder rembours.
 1. Indien wederpartij een opeisbare vordering niet voldoet is gebruiker gerechtigd zekerheid van betaling te vorderen en is wederpartij verplicht zodanige zekerheid te verschaffen. Indien wederpartij in gebreke blijft met de verstrekking van de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling, vervalt de leveringsplicht van gebruiker onverminderd het recht van gebruiker op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten.
 1. Indien gebruiker haar vordering op wederpartij uit handen geeft ter buitengerechtelijke- of gerechtelijke incasso komen de alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van wederpartij zie artikel 14, onverminderd de rechten van gebruiker gesteld in artikel 11.4.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud.

 

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 1. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 1. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing(-s)- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 1. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder punt 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 2. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

 

 1. Is wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. Indien wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 40,00. In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. Tevens vallen onder de incassokosten de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met wederpartij, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de wederpartij te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.
 1. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 1. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.
 1. Wederpartij is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Annulering, opschorting en ontbinding

1 A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

1 B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. De wederpartij is een vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs danwel – indien de werkzaamheden op basis van artikel 3 lid 2 sub C zouden zijn uitgevoerd – van de gederfde omzet aan de gebruiker verschuldigd, onverminderd het recht van de gebruiker om de daadwerkelijk geleden schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.

4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 1. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 1. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien gebruiker aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is wederpartij gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 1. Indien wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder punt 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op wederpartij te verhalen.

 

Artikel 13 Pand/Warrantage

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 1. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 1. Voorzover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
 1. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 16 Vrijwaringen

 1. De wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 1. Indien wederpartij aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 1. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 1. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Niet-overname personeel

 1. De wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 20 Geschillen

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 1. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil in onderling overleg op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door de kantonrechter te Emmen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle, geregistreerd onder nummer 08162579.
 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.